Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu (BXT : UPCOM)
Industrials : Transportation Services
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
+84 (293) 387-7448
Fax
Email
ctycpbxthg@gmail.com

Statistics

Ticker BXT
Exchange UPCOM
Current Price
10.60 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 10.60
52-week change 10.50 - 10.50
Average volume (10 days) 0.00
Oustanding shares 3,434,970
Market Cap 36.16 (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage 5.78
EPS
PE
PB 7.07

News About BXT

Symbols in Industry

Industrials > Transportation Services

Quotes Volume Price Change
ACV 159,555 75.00 -5.90/-0.07%
ASG 700 26.60 -0.40/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 5,000 10.70 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,600 9.80 -0.20/-0.02%
CIA 23,400 11.30
0/0%
CLL 48,600 29.60 -0.95/-0.03%
CVP 0 0.00
0/0%