Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 29/01/2023
Martin Wong Siew Bing 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Thị Thu Hương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Lu Zhiming 0 0.00% 29/01/2023
Liu Yongxin 0 0.00% 29/01/2023
Giang Nhược Trì Members of the Board 0 0.00% 29/01/2023
Wu Zhijun Vice- president 0 0.00% 29/01/2023
Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP 0 0.00% 27/04/2018
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 0 0.00% 18/05/2016
Nguyễn Vân Anh 0 0.00% 31/12/2016
Chu Trung Dũng 0 0.00% 27/06/2016
Dương Thị Thanh Hương 0 0.00% 27/06/2016
Nguyễn Thị Dần 0 0.00% 27/06/2016
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0.00% 27/06/2016
Quách Bảo Châu 0 0.00% 27/06/2016
Thái Đình Hùng 0 0.00% 27/06/2016
Trương Thị Thanh Vân 0 0.00% 27/06/2016
Đặng Thành Lê 0 0.00% 27/06/2016
Hà Thị Trinh Anh 0 0.00% 27/06/2016
Nguyễn Thị Thu Huyền 0 0.00% 27/06/2016