Download Financial Statements BCP

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Bản cáo bạch T7/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008