Download Financial Statements BHN

Title Time Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q3/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016