Download Financial Statements CAD

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bản cáo bạch T7/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2010
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2010
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất Q1/2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010