Download Financial Statements HOT

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Bản cáo bạch T6/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2009
Báo cáo thường niên Năm 2008
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2008