Download Financial Statements MCS

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa kiểm toán Q3/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q2/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008