Download Financial Statements PID

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2014
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Bản cáo bạch T7/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012