Download Financial Statements STJ

Title Time Download
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2008
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008
Bản cáo bạch T12/2007