Download Financial Statements TB8

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015