Download Financial Statements VCA

Title Time Download
Thuyết minh báo cáo tài chính Q3/2010
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2010
Bản cáo bạch T9/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2009
Bản cáo bạch T10/2007