DUPONT

  Unit 2020 2021 2022
Return on Equity % 4.62
Return on Sales (ROS) % 43.06 98.97 39.83
Asset Turnover revs 0.10 0.14 0.13
Financial Leverage Times 1.09

Management Effectiveness

  Unit 2020 2021 2022
Gross Profit Margin % 91.33 95.82 66.34
Operating Margin % 0.56 0.38
The proportion of revenues from brokerage activities % 15.39 25.70 20.77
The proportion of revenues from investment activities % 0.56 0.38 0.36
The proportion of revenue from consulting activities % 1.60 0.84 1.15
The proportion of revenues from business capital % 0.03 0.04 0.01

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2020 2021 2022
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -51.31 -7.07 -4.70
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn % 0.00
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -201.60 -208.97 -209.03
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.12

Financial Strength

  Unit 2020 2021 2022
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.09
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.49