DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % -0.17 0.74
Return on Sales (ROS) % -1.61 8.55 44.58
Asset Turnover revs 0.11 0.08 0.03
Financial Leverage Times 1.02 1.02

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % 43.93 54.02 85.80
Operating Margin % 7.91 6.72 -8.30
The proportion of revenues from brokerage activities % 50.94 52.99 12.69
The proportion of revenues from investment activities % 7.99 6.84 0.70
The proportion of revenue from consulting activities % 0.63 26.22 0.36
The proportion of revenues from business capital % 0.00 0.00

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -39.68 -0.38
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn %
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -97.06
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 2.29

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.02 0.02
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.37 0.00