DUPONT

  Unit 2020 2021 2022
Return on Equity % 0.74
Return on Sales (ROS) % 8.55 44.58 20.05
Asset Turnover revs 0.08 0.03 0.07
Financial Leverage Times 1.02

Management Effectiveness

  Unit 2020 2021 2022
Gross Profit Margin % 54.02 85.80 69.63
Operating Margin % 6.72 -8.30 -24.88
The proportion of revenues from brokerage activities % 52.99 12.69 15.54
The proportion of revenues from investment activities % 6.84 0.70 0.39
The proportion of revenue from consulting activities % 26.22 0.36 0.06
The proportion of revenues from business capital % 0.00 0.00

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2020 2021 2022
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -0.38 -2.24
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn %
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -97.06 -62.62
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư %

Financial Strength

  Unit 2020 2021 2022
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.02
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.00