DUPONT

  Unit 2020 2021 2022
Return on Equity % 8.00 5.80
Return on Sales (ROS) % 24.13 54.60 32.98
Asset Turnover revs 0.19 0.20 0.15
Financial Leverage Times 1.75 1.15

Management Effectiveness

  Unit 2020 2021 2022
Gross Profit Margin % 46.10 77.39 53.49
Operating Margin % -1.99 -0.63 2.44
The proportion of revenues from brokerage activities % 9.48 16.36 17.20
The proportion of revenues from investment activities % 0.15 0.25 2.94
The proportion of revenue from consulting activities % 0.90 3.69 0.10
The proportion of revenues from business capital % 0.18 0.14 0.29

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2020 2021 2022
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % 0.00
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn % 0.00
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -784.09 -467.73 -1,334.58
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 2.85 2.28

Financial Strength

  Unit 2020 2021 2022
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.75 0.15
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.02