DUPONT

  Unit 2019 2020 2021
Return on Equity % -15.60 2.05
Return on Sales (ROS) % -296.00 31.42 24.33
Asset Turnover revs 0.05 0.06 0.07
Financial Leverage Times 1.09 1.01

Management Effectiveness

  Unit 2019 2020 2021
Gross Profit Margin % -255.77 54.72 50.32
Operating Margin % -11.61 -3.18 0.73
The proportion of revenues from brokerage activities % 7.11 4.38 6.96
The proportion of revenues from investment activities % 0.93 0.87 0.73
The proportion of revenue from consulting activities % 16.81 1.53 8.67
The proportion of revenues from business capital % 0.00 0.00 7.40

Hiệu quả hoạt động

  Unit 2019 2020 2021
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn % -17.93 -12.13 -9.39
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn % 0.00 0.00
Tỷ lệ phải thu khó đòi % -2.44 -8.18 -7.67
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư % 0.35 0.28 0.24

Financial Strength

  Unit 2019 2020 2021
Net Working Capital Billions
Short-term solvency Times
Quick Ratio Times
Long-term Assets/ Total Assets Times
Debt/Equity Times 0.09 0.01
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH Times 0.14 0.20 0.21