Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Quang Khanh 683,310 17.08% 22/11/2021
Đinh Viết Duy Chief of Executive Officer 618,744 15.47% 30/06/2022
Đặng Lê Dũng Chairman of the Board of Directors 611,000 15.28% 30/06/2022
Lê Đức Nguyên Vice-chairman of the Board 497,508 12.44% 30/06/2022
CTCP Bê tông Ngoại Thương 422,416 10.56% 30/06/2022
CTCP Đầu tư xây dựng Ngoại Thương 221,160 5.53% 30/06/2022
Lê Đức Long Deputy CEO 202,000 5.05% 30/06/2022
Lưu Đình Quý 0 0.00% 14/02/2020
Trương Thị Xuân 0 0.00% 29/03/2017
CTCP Xây lắp Thương mại 2 0 0.00% 21/01/2021
Đặng Lê Minh 0 0.00% 18/06/2020
Đặng Lê Phương Anh 0 0.00% 09/11/2021
Phạm Văn Hùng Em Deputy CEO 0 0.00% 07/12/2022
Hồ Trung Việt 0 0.00% 09/11/2021
Võ Thanh Thuận Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022
Võ Vương Mỹ Lộc 0 0.00% 07/12/2022
Trần Văn Lâm Deputy CEO 0 0.00% 07/12/2022
Lê Thị Mộng Huyền Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/12/2022
Michio Fujinami 0 0.00% 07/12/2022
Trương Thị Thúy Hằng Board of internal controllers 0 0.00% 07/12/2022