Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đoàn Ngọc Ly Chairman of the Board of Directors 901,000 22.53% 02/02/2021
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 600,000 15.00% 31/12/2019
CTCP Sông Đà 9 400,000 10.00% 31/12/2019
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà 400,000 10.00% 31/12/2019
Đỗ Tú Oanh 360,100 9.00% 31/12/2019
Nguyễn Đố Thảo Đan 320,600 8.02% 31/12/2019
Trần Thị Ngoan 200,000 5.00% 31/12/2019
Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà 200,000 5.00% 31/12/2019
CTCP Sông Đà 11 179,700 4.49% 31/12/2019
Đoàn Khánh Linh 168,000 4.20% 31/12/2018
Nguyễn Mạnh Hùng 167,600 4.19% 04/10/2018
Nguyễn Thị Tâm 165,000 4.13% 04/10/2018
Bùi Thư Trang 80,000 2.00% 04/10/2018
Đỗ Đức Thắng Members of the Board 100 0.00% 12/05/2020
Đặng Hồng Chương 0 0.00% 22/12/2017
Trần Văn Ngư 0 0.00% 03/06/2021
Vũ Ngọc Long 0 0.00% 03/06/2021
Nguyễn Ngọc Tùng 0 0.00% 03/06/2021
Nguyễn Hữu Thiện Members of the Board 0 0.00% 03/06/2021
Trần Thị Chung 0 0.00% 03/06/2021