Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 568,448 27.76% 31/12/2020
Nguyễn Văn Tọa Chairman of the Board of Directors 34,561 1.69% 31/12/2021
Trần Anh Dũng Members of the Board 32,520 1.59% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh Members of the Board 22,216 1.08% 31/12/2021
Lê Thành Long Members of the Board 13,452 0.66% 31/12/2021
Lê Hữu Hà 7,731 0.38% 15/04/2020
Trần Thị Phương Dung Member of the Board of Internal controllers 2,560 0.13% 31/12/2021
Bùi Thị Dung Board of internal controllers 1,280 0.06% 31/12/2021
Trần Hoàng Sơn 883 0.04% 15/04/2020
Lê Anh Tuấn 448 0.02% 15/04/2020
Đào Tuấn Khôi Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Đỗ Lưu Vinh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/02/2023
Trần Thị Lương Chief Accountant 0 0.00% 06/02/2023