Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Công ty TNHH MTV 29,400,000 49.00% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô 14,427,400 24.05% 31/12/2021
Phạm Anh Hưng 9,000,000 15.00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Thành 4,500,000 7.50% 31/12/2022
Đoàn Minh Tâm 206,900 0.34% 31/12/2019
Nguyễn Tuấn Việt Members of the Board 206,900 0.34% 31/12/2022
Nguyễn Hồ Minh Members of the Board 206,800 0.34% 31/12/2022
Vũ Duy Anh 201,200 0.34% 02/03/2020
Phạm Thị Lệ Thu 101,600 0.17% 31/12/2019
Trần Thị Thanh Trúc 20,200 0.03% 02/03/2020
Vũ Thị Hồng Cẩm Member of the Board of Internal controllers 800 0.00% 31/12/2022
Trần Thị Kim Hòa Representative Spokesman 200 0.00% 31/12/2022
Hoàng Quốc Hội 0 0.00% 08/02/2023
Nìm Vuồn Phu Deputy CEO 0 0.00% 08/02/2023
Bùi Đức Thọ Deputy CEO 0 0.00% 08/02/2023
Đoàn Thị Giao Thuyết Chief Accountant 0 0.00% 08/02/2023
Lê Phan Minh Hiếu 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Hồng Anh 0 0.00% 08/02/2023
Công ty TNHH Chứng Khoán ACB 0 0.00% 26/07/2017
Huỳnh Thị Hạnh 0 0.00% 08/02/2023