Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 31,797,370 11.20% 06/04/2022
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 24,049,215 8.47% 30/06/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 16,585,150 5.84% 15/06/2020
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9,263,000 3.26% 27/05/2021
Norges Bank 7,668,010 2.70% 08/06/2021
VIAC No.1 Partnership Ltd., 7,194,821 2.53% 04/05/2022
Lê Quốc Bình Chief of Executive Officer 6,040,747 2.13% 30/11/2022
CTCP Đầu tư Tân Tam Mã 5,800,270 2.04% 31/12/2021
Công ty TNHH Lê Thành Cường 4,049,840 1.43% 30/06/2021
Amersham Industries Ltd 4,004,700 1.41% 08/06/2021
VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd 4,000,000 1.41% 31/12/2020
Phạm Thị Thúy Hằng 3,000,000 1.06% 30/11/2022
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 2,230,000 0.79% 27/05/2021
KB Vietnam Focus Balanced Fund 1,241,000 0.44% 30/06/2019
Nguyễn Mai Bảo Trâm Members of the Board 804,454 0.28% 30/06/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 694,500 0.24% 09/04/2021
Lê Vũ Hoàng Chairman of the Board of Directors 400,186 0.14% 30/06/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 268,000 0.09% 08/06/2021
Nguyễn Thị Hồng Diệp 150,000 0.05% 31/12/2020
Nguyễn Văn Thành Deputy CEO 100,000 0.04% 30/06/2022