Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 3,298,000 40.72% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San 2,659,217 32.83% 31/12/2020
Nichirei Foods INC 1,539,000 19.00% 31/12/2020
Diệp Nam Hải Chief of Executive Officer 16,000 0.20% 30/06/2022
Dương Văn Hùng 10,600 0.13% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vịnh 6,665 0.08% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang Members of the Board 4,000 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc Chief Accountant 3,000 0.04% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hương Deputy CEO 2,300 0.03% 30/06/2022
Phạm Thế Toàn Representative Spokesman 0 0.00% 02/02/2023
Trần Phương Bắc Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Duyên Hạnh 0 0.00% 02/02/2023
Thân Ngọc Nghĩa Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Huỳnh An Trung Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Văn Tranh Board of internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Võ Văn Đầy Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Trương Minh Thông 0 0.00% 02/02/2023
Toshikata Yokoyama 0 0.00% 02/02/2023
Lưu Thanh Danh 0 0.00% 02/02/2023
Đỗ Thị Hoàng Yến Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023