Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Trương Quang Thắng 1,710,000 5.45% 20/12/2021
Lê Thanh Tuấn 1,567,390 4.99% 31/12/2021
Đỗ Thị Hằng Members of the Board 1,481,300 4.72% 30/06/2022
CTCP Thương mại và Xuất - nhập khẩu Hưng Nhật 1,251,000 3.98% 02/12/2020
Nguyễn Việt Hải 107,000 0.34% 30/06/2020
Nguyễn Thị Hoài Giang 80,250 0.26% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung Chief of Executive Officer 50,000 0.16% 30/06/2022
Hoàng Thị Hồng Hạnh 32,100 0.10% 31/12/2021
Trần Thanh Tùng Deputy CEO 60 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Loan 50 0.00% 30/06/2022
Trần Thanh Tự 21 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Anh 21 0.00% 30/06/2022
Dương Văn Hưng 21 0.00% 30/06/2022
Dương Hữu Hiệu 21 0.00% 30/06/2022
Dương Thị Hà 10 0.00% 30/06/2022
Dương Hữu Hiếu 0 0.00% 19/08/2022
CTCP Chứng khoán Agribank 0 0.00% 31/01/2013
Tạ Ngọc Phước 0 0.00% 13/03/2017
Nguyễn Hữu Hòa 0 0.00% 09/05/2017
CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu 0 0.00% 09/07/2017