Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 6,024,600 40.16% 31/12/2021
AFC Vietnam Fund Ltd 1,070,200 7.13% 10/05/2022
Lê Xuân Lương 900,300 6.00% 20/12/2022
Peter Eric Dennis 843,300 5.62% 31/12/2021
Lê Thị Quý 376,500 2.51% 20/12/2022
Lê Thành Anh Chief of Executive Officer 43,500 0.29% 31/12/2021
CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục 38,189 0.25% 04/07/2022
Trần Thị Như Hà 33,485 0.22% 30/06/2020
Võ Hồng Thắng 32,930 0.22% 30/06/2020
Vũ Bá Khánh 30,525 0.20% 30/06/2020
Dương Thị Việt Hà Members of the Board 22,200 0.15% 31/12/2021
Dương Thị Thanh Hương 16,650 0.11% 30/06/2020
Nguyễn Thúy Hạnh 11,640 0.08% 30/06/2020
Nguyễn Thanh Bình Chief Accountant 2,500 0.02% 31/12/2021
Đỗ Thị Phương 2,000 0.01% 31/03/2021
Nguyễn Thị Thanh Thủy Members of the Board 0 0.00% 05/02/2023
CTCP Chứng Khoán Bản Việt 0 0.00% 03/03/2011
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc 0 0.00% 03/03/2011
CTCP Sách và Thiết bị Trường Học Thanh Hoá 0 0.00% 03/03/2011
Phan Đức Minh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 05/02/2023