Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1,832,835,900 95.76% 30/06/2022
Phan Quốc Nghĩa 70,000 0.00% 30/06/2021
Lê Như Linh 34,000 0.00% 30/06/2018
Hoàng Văn Quang Chief of Executive Officer 11,450 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Mậu 10,000 0.00% 30/06/2021
Dương Thị Bích Đào 5,000 0.00% 30/06/2018
Lê Thị Thảo 5,000 0.00% 30/06/2018
Trần Thị Hoàng Anh Board of internal controllers 3,000 0.00% 30/06/2021
Võ Thị Thanh Ngọc Members of the Board 2,000 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Hùng 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Xuân Hòa 0 0.00% 29/11/2022
Lê Thị Thương Hoài 0 0.00% 31/01/2013
Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP 0 0.00% 23/01/2018
Vũ Trọng Hải 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Mạnh Tưởng 0 0.00% 30/06/2017
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 31/03/2016
Nguyễn Thị Kim Yến Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Công Luận Chief Accountant 0 0.00% 29/11/2022
Chu Thị Trung 0 0.00% 05/09/2017
Đinh Ngọc Huy 0 0.00% 31/12/2016