Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 2,400,000 14.55% 31/12/2021
Lê Đình Sung Chairman of the Board of Directors 2,316,185 14.04% 24/10/2022
Phạm Thị Mỹ Liên Members of the Board 2,250,000 13.64% 30/06/2022
Trần Thiên Như An 911,900 5.53% 22/03/2022
Lê Đình Minh Members of the Board 830,836 5.04% 30/06/2022
Lê Thị Thảo Duyên 714,065 4.33% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tú 711,768 4.31% 30/06/2022
Đặng Sĩ Tiếp Deputy CEO 487,000 2.95% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Trang 295,700 1.79% 30/06/2022
Trần Cảnh Bình Chief of Executive Officer 224,909 1.36% 08/11/2022
Trương Đức Trí Members of the Board 150,000 0.91% 30/06/2022
Lê Thị Diệu Trinh 50,036 0.30% 30/06/2022
Phan Thị Thanh Hương 19,800 0.12% 30/06/2022
Phạm Thị Mỹ Hoa 5,500 0.03% 30/06/2022
Thái Vĩnh Đồng Member of the Board of Internal controllers 5,439 0.03% 30/06/2022
Võ Thanh Sơn 5,439 0.03% 31/12/2021
Lê Đình Mậu 4,479 0.03% 30/06/2022
Lê Đức 3,519 0.02% 31/12/2021
Nguyễn Bá Hải Chief Accountant 2,400 0.01% 30/06/2022
Võ Thị Ngọc Hà 2,200 0.01% 31/12/2021