Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 61,330,000 70.01% 30/06/2022
Trương Phước Tuệ 6,664,000 7.61% 28/09/2022
CTCP DNP Holding 2,500,000 2.85% 11/10/2022
Đào Ngọc Hoàng Oanh Member of the Board of Internal controllers 2,293,018 2.62% 30/06/2022
Công ty TNHH Cơ điện Hawaco 2,293,018 2.62% 06/06/2018
Trương Nữ Như Ngọc Representative Spokesman 488,000 0.56% 21/10/2022
Nguyễn Liên Minh 395,900 0.45% 21/10/2022
Nguyễn Thị Liên Ngọc Board of internal controllers 356,200 0.41% 21/10/2022
Trương Công Nam 296,800 0.34% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Tuấn Members of the Board 250,500 0.29% 27/12/2022
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 217,000 0.25% 31/12/2021
Trần Thị Kim Hồng 209,100 0.24% 21/10/2022
Trương Công Mỹ 196,400 0.22% 06/06/2018
Nguyễn Lê Thanh Uyên 181,800 0.21% 31/10/2022
Nguyễn Hữu Cừ 178,200 0.20% 06/06/2018
Trần Huỳnh Quỳnh Như 142,900 0.16% 30/06/2022
Trần Văn Thọ Members of the Board 134,900 0.15% 31/12/2021
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 100,800 0.12% 06/06/2018
Nguyễn Đăng Bình 95,200 0.11% 30/06/2022
Trần Thị Phương Thảo 95,200 0.11% 30/06/2022