Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngân hàng TMCP Quân Đội 112,439,784 68.37% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital 4,153,942 2.53% 07/12/2020
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 2,384,928 1.45% 30/06/2022
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 604,834 0.37% 04/04/2022
Phan Phương Anh 350,000 0.21% 20/04/2020
Nguyễn Đức Tuấn Deputy CEO 171,950 0.10% 30/06/2022
Nguyễn Quang Hiện 150,000 0.09% 31/12/2019
Lê Viết Hải 150,000 0.09% 31/12/2019
Dư Cao Sơn 76,000 0.05% 11/06/2021
Ngô Bích Ngọc Members of the Board 42,780 0.03% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Hải Chief Accountant 22,000 0.01% 30/06/2022
Lê Công Sòa 18,900 0.01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Phương Thúy 15,832 0.01% 31/12/2021
Uông Đông Hưng Chairman of the Board of Directors 12,650 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Yến 10,000 0.01% 31/12/2019
Dương Thị Thanh Nga 10,000 0.01% 31/12/2019
Lê Như Hải Deputy CEO 5,750 0.00% 30/06/2022
Phạm Trung Dũng Deputy CEO 1,485 0.00% 31/12/2021
Chử Xuân Bằng 63 0.00% 30/06/2022
Đặng Quốc Tiến Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022