Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Thương mại Dầu khí 2,196,000 51.85% 30/06/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 576,120 13.60% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 504,000 11.90% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Dầu Khí 501,810 11.85% 30/06/2022
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 360,000 8.50% 30/06/2022
Nguyễn Việt Anh Members of the Board 10,000 0.24% 30/06/2022
Vũ Trường Quang Board of internal controllers 2,710 0.06% 30/06/2022
Đào Quang Ngọc Vice- president 2,000 0.05% 30/06/2022
Đào Việt Phương Vice- president 1,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lan Chief Accountant 1,000 0.02% 31/12/2019
Thái Việt Anh 0 0.00% 07/12/2022
Lê Xuân Thắng 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Xuân Hưng 0 0.00% 07/12/2022
Phùng Việt Long 0 0.00% 07/12/2022
Đỗ Thị Bích Hà Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 07/12/2022
Hoàng Dương 0 0.00% 07/12/2022
Phạm Việt Thắng 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Ngọc Anh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/12/2022
Vũ Quang Dũng 0 0.00% 07/12/2022
Vũ Quốc Anh Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022