Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 7,500,000 75.00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Luận 850,000 8.50% 31/12/2021
CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 500,000 5.00% 31/12/2021
Quỳnh Thị Thu Trang 60,000 0.60% 30/06/2022
Cao Trung Kiên 30,000 0.30% 30/06/2022
Nguyễn Tú Quyên 10,000 0.10% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Anh Board of internal controllers 5,000 0.05% 30/06/2022
Lê Thanh Viên Chief Accountant 100 0.00% 30/06/2022
Mai Minh Phương 0 0.00% 31/12/2015
Trịnh Văn Chương Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Phạm Trung 0 0.00% 09/02/2023
Hoàng Trung Dũng 0 0.00% 09/02/2023
Công ty TNHH MTV Minh Tân 0 0.00% 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0 0.00% 25/02/2020
Trần Thị Hải Yến Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Quang Đoàn Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Mai Thanh Hải Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/02/2023
Trần Tuấn Nam 0 0.00% 09/02/2023
Trần Mạnh Hùng 0 0.00% 09/02/2023
Tạ Quốc Phương Vice- president 0 0.00% 09/02/2023