Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Bá Tùng 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thanh 0 0.00% 31/12/2014
Howang Yu Nam 0 0.00% 04/02/2023
Công ty Liên doanh phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 0 0.00% 20/04/2017
Đào Quốc Hưng 0 0.00% 31/12/2014
Hồ Xuân Địa 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Vịnh 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Tường Ninh 0 0.00% 31/12/2014
Đỗ Đình Tiến 0 0.00% 17/05/2011
Võ Thanh Tùng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Lê Đức Lợi Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Huê Board of internal controllers 0 0.00% 04/02/2023