Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 7,412,000 68.00% 30/06/2022
CTCP chứng khoán SmartInvest 1,600,000 14.68% 18/01/2023
Ngân hàng TMCP Đại Dương 1,199,000 11.00% 30/06/2022
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 381,500 3.50% 31/12/2021
Hoàng Minh Tiến 213,808 1.96% 31/12/2019
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Thị Thùy Dương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 05/02/2023
Trần Minh Tuấn Members of the Board 0 0.00% 05/02/2023
Đoàn Hữu Nha 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Thương Huyền 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Văn Tuấn 0 0.00% 05/02/2023
Tôn Quốc Bình 0 0.00% 05/02/2023
Quách Văn Sơn Members of the Board 0 0.00% 05/02/2023
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long 0 0.00% 22/12/2022
Ngô Văn Tuân Vice- president 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Thị Mai Representative Spokesman 0 0.00% 05/02/2023
Đặng Tùng Sơn 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Ngọc Anh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 05/02/2023
Vũ Mạnh Cường 0 0.00% 05/02/2023
Đoàn Duy Công Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/02/2023