Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 33,980,700 84.95% 31/12/2021
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 4,000,000 10.00% 31/12/2021
Lê Toàn Thắng Vice- president 50,000 0.13% 30/06/2022
Nguyễn Văn Điệp 50,000 0.13% 31/12/2020
Vũ Công Thành 50,000 0.13% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Trường 40,000 0.10% 31/12/2019
Phạm Thế Phong 20,000 0.05% 31/12/2021
Nguyễn Quang Hoàn 16,200 0.04% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Bình 15,000 0.04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Dương Vice- president 10,000 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Minh Ngọc 8,000 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Tiên Phong Chairman of the Board of Directors 4,000 0.01% 30/06/2022
Vũ Chi Viện 0 0.00% 25/01/2021
Nguyễn Văn Bảo 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Lệ Trà Board of internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0 0.00% 31/01/2023
Dương Hùng Văn Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Phạm Thu Hiền Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Trần Thị Minh Hương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Đức Thiện Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023