Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Mạnh Trường Chief of Executive Officer 765,000 51.00% 30/06/2022
Vũ Trung Tá Members of the Board 196,500 13.10% 30/06/2022
Đặng Văn Dũng 85,900 5.73% 09/02/2022
Đặng Thanh Phong 74,500 4.97% 24/11/2021
Tống Văn Thanh 50,000 3.33% 31/12/2019
Ngô Thanh Liêm 16,300 1.09% 31/12/2020
Nguyễn Trường Sơn Deputy CEO 5,000 0.33% 30/06/2022
Phan Huỳnh Tùng Board of internal controllers 5,000 0.33% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Tú Members of the Board 2,900 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Lan Chief Accountant 2,300 0.15% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Kiệt 2,200 0.15% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thùy Trang 1,500 0.10% 31/12/2021
Nguyễn Thị Nhiễu Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/12/2022
Đỗ Anh Việt Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/12/2022
Nguyễn Thuận Phương Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 26/12/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 26/01/2022
Bộ Giao Thông Vận tải 0 0.00% 22/09/2016
Công ty TNHH Vận tải Cửu Long 0 0.00% 07/09/2020
Đào Việt Hà 0 0.00% 16/11/2020
Đặng Ngọc Tuấn Hiệp 0 0.00% 26/12/2022