Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty điện lực miền Trung 23,645,000 39.09% 30/06/2022
Phạm Phong Members of the Board 325,175 0.54% 30/06/2022
Thái Văn Thắng 84,000 0.14% 31/12/2020
Nguyễn Hữu Tâm 60,527 0.10% 31/12/2020
Hoàng Nam Sơn Members of the Board 44,909 0.07% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Trang 26,250 0.04% 31/12/2020
Đinh Châu Hiếu Thiện Chief of Executive Officer 21,600 0.04% 30/06/2022
Thái Hồng Lĩnh 15,891 0.03% 30/06/2022
Hoàng Xuân Quí Member of the Board of Internal controllers 10,000 0.02% 11/01/2023
Phan Đình Thạnh Deputy CEO 8,350 0.01% 30/06/2022
Phạm Sĩ Huân 5,250 0.01% 31/12/2020
Nguyễn Trọng Hùng 5,250 0.01% 10/08/2018
Nguyễn Lương Mính 4,935 0.01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Hùng Members of the Board 4,620 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thế Duy Deputy General Director of Business 4,596 0.01% 30/06/2022
Phạm Thái Hùng Chief Accountant 3,600 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hằng 3,150 0.01% 30/06/2022
Phan Đình Long 2,703 0.00% 30/06/2022
Phan Thị Anh Đào Board of internal controllers 2,550 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thành 2,100 0.00% 31/12/2018