Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư Kim Cương 0 0.00% 19/01/2015
CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt 0 0.00% 14/10/2019
Ngô Anh Phương Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Mai Hồng Hạnh 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Chung 0 0.00% 11/02/2014
Phạm Cảnh Toàn 0 0.00% 31/12/2015
Hoàng Văn Đại 0 0.00% 08/12/2010
Lại Thị Hồng 0 0.00% 31/12/2013
Nguyễn Trọng Hà Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Tuyết Chief Accountant 0 0.00% 28/01/2023
Bùi Tất Tươm 0 0.00% 17/01/2012
Nguyễn Thị Lan Phương 0 0.00% 25/03/2022
Peter Eric Dennis 0 0.00% 25/01/2018
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 0 0.00% 17/04/2013
Nguyễn Minh Ngọc 0 0.00% 28/01/2023
Lê Thị Tuyết Minh Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Ánh Hồng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Phan Thị Nam Phương 0 0.00% 08/04/2015
Lê Thị Trúc Nhi 0 0.00% 23/12/2013
Đặng Thị Huế 0 0.00% 23/12/2013