Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Long An 850,020 60.00% 31/12/2021
Đào Mạnh Hùng Members of the Board 241,340 17.04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Vy Board of internal controllers 132,990 9.39% 31/12/2021
Lương Minh Nhựt 46,450 3.28% 31/12/2019
Nguyễn Thị Kim Tuyến 3,000 0.21% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Đạt 3,000 0.21% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Luy 3,000 0.21% 31/12/2021
Lại Thanh Nhàn Member of the Board of Internal controllers 2,000 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Trúc Representative Spokesman 2,000 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Minh Nhựt Members of the Board 1,200 0.08% 31/12/2021
Võ Phước Toàn Member of the Board of Internal controllers 1,100 0.08% 31/12/2021
Nguyễn Thị Diệu Hồng 0 0.00% 11/08/2022
Phan Thanh Nhàn Members of the Board 0 0.00% 11/08/2022
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa 0 0.00% 31/12/2017
Đỗ Tường Y Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 23/11/2020
Đặng Quang Huấn Members of the Board 0 0.00% 11/08/2022