Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Chen Sin Siang 1,579,236 3.48% 30/06/2019
Chen Cheng Jen Chairman of the Board of Directors 1,308,151 2.88% 31/12/2021
Hsu Jong Chin 789,630 1.74% 30/06/2019
Hsu Rong Sheng 789,630 1.74% 30/06/2019
Pai, Tien-An 623,047 1.37% 30/06/2019
Chen Wen Chin 521,585 1.15% 30/06/2019
Chen Jo Yen 455,275 1.00% 30/06/2022
Cheng Yeu Chyi 151,603 0.33% 30/06/2019
Chien Su Chen 50,165 0.11% 30/06/2019
CTCP Công nghiệp Gốm Sứ Taicera 7,694 0.02% 31/12/2021
Trần Đình Tâm Representative Spokesman 2,489 0.01% 30/06/2022
Trần Tấn Trung 4 0.00% 31/12/2021
Trần Thị Phượng 0 0.00% 31/03/2017
Chen Chih Nan 0 0.00% 07/04/2017
Chen Yuan Yu 0 0.00% 09/12/2022
Lai Ping Shan 0 0.00% 09/12/2022
Chen Zoey Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Hsieh Jau Hwang 0 0.00% 09/12/2022
Ding Zong Min Members of the Board 0 0.00% 09/12/2022
Yu Jui Ming 0 0.00% 31/12/2014