Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2,713,198 16.95% 31/12/2021
NH Investment & Securities Co., Ltd 1,771,890 11.07% 08/11/2022
Đinh Văn Vân Chairman of the Board of Directors 1,761,069 11.00% 21/10/2022
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP 1,350,000 8.43% 31/12/2021
Trần Nho Thái Members of the Board 808,370 5.05% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hùng 597,300 3.73% 18/11/2021
Chu Quang Tuấn Deputy CEO 356,885 2.23% 30/06/2022
Võ Duy Minh Deputy CEO 218,658 1.37% 30/06/2022
Lê Vũ Hùng Chief of Executive Officer 153,117 0.96% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hà Board of internal controllers 81,242 0.51% 23/11/2022
Nguyễn Văn Thạc Deputy CEO 52,362 0.33% 30/06/2022
Mai Thị Hảo Chief Accountant 9,534 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Khắc Lễ 5,510 0.03% 30/06/2022
Đỗ Ngọc Thịnh 5,251 0.03% 30/06/2022
Đào Anh Tuấn Member of the Board of Internal controllers 3,594 0.02% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 0 0.00% 31/03/2016
Lê Tiến Luận Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Văn Trương 0 0.00% 16/11/2021
Sầm Thị Thu Hương 0 0.00% 31/12/2015
Lê Duy Thanh Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022