Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 9,180,000 51.00% 31/12/2021
CTCP Lương Gia 3,148,900 17.49% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Cường 1,965,600 10.92% 31/12/2021
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vũ Hoàng 1,933,900 10.74% 31/12/2021
Hoàng Thị Soi 1,098,200 6.10% 31/12/2021
Nguyễn Văn Khanh 2,800 0.02% 31/12/2019
Nguyễn Văn Định 0 0.00% 31/12/2017
Trần Quốc Hậu 0 0.00% 06/12/2022
Đàm Thị Yến Ly 0 0.00% 06/12/2022
Phạm Thế Vinh Members of the Board 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Quốc Khánh 0 0.00% 06/12/2022
Phạm Hồng Quỳnh 0 0.00% 26/07/2017
Phạm Thu Hằng 0 0.00% 19/05/2017
Đào Thị Khuê Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thanh Long Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Đình Chiến Board of internal controllers 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Văn Hậu Vice- president 0 0.00% 06/12/2022
CTCP Giống Lâm nghiệp Thanh Hóa 0 0.00% 09/03/2021
Lê Văn Lưỡng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/12/2022
Trần Văn Long Members of the Board 0 0.00% 06/12/2022