Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Dongwon Systems Corporation 13,224,518 88.16% 31/12/2021
CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 1,482,228 9.88% 31/12/2021
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0.00% 30/03/2017
VOF Investment Ltd 0 0.00% 30/03/2017
Dy Khang P.T.E 0 0.00% 11/04/2017
Park Moonsu 0 0.00% 09/02/2023
Choi Sang Woo 0 0.00% 09/02/2023
Huỳnh Thanh Kháng 0 0.00% 09/02/2023
Bùi Thị Việt Hà 0 0.00% 09/02/2023
Won Jonghun Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Cho HyonWoo Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Kim Sung Kon Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Koo Jae Young Chief of Executive Officer 0 0.00% 09/02/2023
Lee SeHoon Director of Finance 0 0.00% 09/02/2023
Công ty TNHH Thương mại Việt Siêu 0 0.00% 08/09/2015
Châu Ngọc Giang Thanh 0 0.00% 14/10/2015
Song Jong Sun Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Vũ Mai Trang Representative Spokesman 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Phan Minh Khôi 0 0.00% 09/02/2023
Lê Minh Cường 0 0.00% 13/10/2015