Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Tư Nhân Walead 1,470,000 49.00% 21/09/2022
Nguyễn Thị Thơm 300,000 10.00% 21/04/2022
Lê Quỳnh Ngân 180,000 6.00% 11/10/2022
Nguyễn Hồng Hải Board of internal controllers 170,000 5.67% 21/07/2022
Mạc Phối Dinh 135,000 4.50% 21/04/2022
Phạm Xuân Hòa Member of the Board of Internal controllers 120,000 4.00% 08/11/2022
Nguyễn Hùng Cường 105,000 3.50% 09/11/2022
Phùng Thị Tơ 500 0.02% 30/06/2021
Bùi Thùy Giang 300 0.01% 30/06/2021
Trần Thị Thanh Nguyệt 300 0.01% 30/06/2021
Trần Thị Nga 200 0.01% 30/06/2021
Roãn Văn Kiều 200 0.01% 30/06/2021
Vũ Thị Lan Anh 200 0.01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Duyên 200 0.01% 30/06/2021
Hoàng Thu Anh 0 0.00% 29/09/2021
Trần Đình Thắng 0 0.00% 29/09/2021
Nguyễn Thị Thanh Hương Vice- president 0 0.00% 24/09/2021
Zhang Tao Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 15/09/2022
Đặng Thị Như Khánh Chief Accountant 0 0.00% 09/12/2022
Song Tao Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022