Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Bùi Văn Vạn 0 0.00% 06/02/2023
Đặng Anh Hào Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Thái Thị Hiền 0 0.00% 21/11/2016
Nguyễn Thị Bạch Diệp 0 0.00% 28/04/2017
Phạm Minh Huấn 0 0.00% 31/12/2013
Đào Thị Hạnh 0 0.00% 30/06/2014
Phạm Mỹ Hạnh 0 0.00% 06/05/2016
Trần Thiện Cảnh 0 0.00% 03/03/2016
Nguyễn Tất Vinh 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 06/05/2016
CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành 0 0.00% 16/06/2020
Phạm Thành Đoàn Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/02/2023