Download Financial Statements TVG

Title Time Download
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo thường niên Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Bản cáo bạch T8/2009
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Năm 2008