Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Kinh doanh xi măng Miền Bắc 17,042,526 64.24% 31/12/2021
CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 426,246 1.61% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông 18 0.00% 31/12/2021
CTCP Xây dựng số 1 0 0.00% 09/07/2014
Nguyễn Văn Cương 0 0.00% 31/12/2015
Phạm Ngọc Lan 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Quang Huy 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Quốc Hòa 0 0.00% 27/01/2023
Nguyễn Thị Nguyệt Chief Accountant 0 0.00% 27/01/2023
Vũ Thị Lừng 0 0.00% 27/01/2023
Mai Thanh Hải Members of the Board 0 0.00% 18/12/2020
Nguyễn Thái Hà 0 0.00% 27/01/2023
Mai Thế Loan Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 27/01/2023
Nguyễn Thị Nam Board of internal controllers 0 0.00% 27/01/2023
Lê Tiến Phụng 0 0.00% 27/01/2023
Lê Ngọc Hùng Vice- president 0 0.00% 27/01/2023
Lò Mạnh Cường Members of the Board 0 0.00% 27/01/2023
Lê Hữu Toàn Members of the Board 0 0.00% 16/01/2017
Mai Anh Tuấn Members of the Board 0 0.00% 27/01/2023
Nguyễn Hoàng Thạch Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 27/01/2023