Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Phan Lê Tân 0 0.00% 05/06/2015
Phạm Thị Mai Hiên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 16/11/2022
Nguyễn Ngọc Tú 0 0.00% 16/11/2022
Nguyễn Thị Hải Tạo 0 0.00% 30/06/2013
Nguyễn Trung Tín 0 0.00% 30/06/2013
Bùi Văn Viện Deputy CEO 0 0.00% 16/11/2022
Nguyễn Duy Hùng Members of the Board 0 0.00% 30/06/2015
CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải 0 0.00% 31/12/2014
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Thành Đạt Board of internal controllers 0 0.00% 30/06/2015
Đàm Tuệ Minh 0 0.00% 30/06/2013
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 0 0.00% 29/12/2009
Nguyễn Thị Phương Uyên 0 0.00% 05/06/2015
Hoàng Đình Tâm 0 0.00% 30/06/2015
Ngô Thành Chung Members of the Board 0 0.00% 30/06/2015
Phạm Thanh Sơn 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Anh Dũng 0 0.00% 30/06/2015
Trần Thị Minh Thu 0 0.00% 06/10/2015
Trần Thị Mơ 0 0.00% 06/10/2015
Đinh Thị Hằng Nga Deputy CEO 0 0.00% 30/06/2015