Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 8.858.036 9.130.983 8.004.201 7.640.307 7.835.459
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 133.194 16.349 40.533 30.810 76.889
1. Tiền 28.994 16.349 40.533 30.810 76.889
2. Các khoản tương đương tiền 104.200 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18.100 6.000 0 200 211
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 18.100 6.000 0 200 211
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.120.053 451.612 449.408 288.716 523.904
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 136.087 99.000 158.001 191.449 274.825
2. Trả trước cho người bán 801.303 96.548 108.007 23.241 192.589
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 44.000 30.200
6. Phải thu ngắn hạn khác 183.663 258.006 185.132 31.758 27.821
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.000 -1.943 -1.732 -1.732 -1.532
IV. Tổng hàng tồn kho 7.514.812 8.449.154 7.372.509 7.265.554 7.211.161
1. Hàng tồn kho 7.519.946 8.453.499 7.376.854 7.269.899 7.211.161
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5.134 -4.345 -4.345 -4.345 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 71.876 207.868 141.751 55.027 23.294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 35.016 105.939 48.566 6.781 10.621
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 35.090 98.576 93.185 48.158 12.668
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.771 3.354 0 88 6
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.159.097 2.268.392 2.328.836 2.176.874 2.113.228
I. Các khoản phải thu dài hạn 153.330 141.691 141.691 141.691 153.354
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 153.330 141.691 141.691 141.691 153.354
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.100.504 1.060.230 1.104.664 1.284.859 1.213.194
1. Tài sản cố định hữu hình 1.052.914 1.012.662 1.057.095 1.237.290 1.165.626
- Nguyên giá 1.164.585 1.176.179 1.274.900 1.515.130 1.514.600
- Giá trị hao mòn lũy kế -111.670 -163.517 -217.805 -277.839 -348.974
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 47.590 47.569 47.569 47.569 47.569
- Nguyên giá 47.724 47.667 47.667 47.667 47.667
- Giá trị hao mòn lũy kế -134 -98 -98 -98 -98
III. Bất động sản đầu tư 20.628 19.531 18.435 17.338 16.242
- Nguyên giá 27.412 27.412 27.412 27.412 27.412
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.785 -7.881 -8.978 -10.074 -11.171
IV. Tài sản dở dang dài hạn 237.736 289.109 223.663 0 92
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 237.736 289.109 223.663 0 92
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 633.411 745.536 840.036 732.090 729.418
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 611.740 611.257 790.408 680.265 679.793
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 21.671 134.279 49.716 51.916 49.716
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -89 -90 -90
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 735 1.007 348 895 928
1. Chi phí trả trước dài hạn 358 982 348 895 928
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 377 24 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 12.754 11.287 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 11.017.133 11.399.375 10.333.037 9.817.180 9.948.687
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6.837.975 7.123.650 6.094.459 5.509.826 5.610.068
I. Nợ ngắn hạn 6.411.374 6.723.142 5.724.203 5.169.444 5.301.242
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 173.479 95.943 136.502 115.497 286.848
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 66.595 446.742 137.561 175.813 109.750
4. Người mua trả tiền trước 5.042 1.339.288 402.559 555.642 367.164
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13.084 18.229 28.884 23.568 14.593
6. Phải trả người lao động 2.281 825 997 856 1.196
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 65.499 73.420 64.730 47.692 174.863
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.213.647 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 4.871.228 4.748.197 4.952.518 4.249.924 4.346.376
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 519 498 452 452 452
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 426.601 400.509 370.256 340.381 308.826
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 291 291 291 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 420.000 393.600 368.400 339.375 307.725
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.310 6.617 1.565 1.006 1.101
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4.179.158 4.275.725 4.238.578 4.307.355 4.338.619
I. Vốn chủ sở hữu 4.179.158 4.275.725 4.238.578 4.307.355 4.338.619
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293 2.751.293
2. Thặng dư vốn cổ phần 807.235 807.235 807.235 807.235 807.235
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 35.250 35.250 35.250 35.250 35.250
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 293.194 373.548 425.601 491.412 513.466
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 231.902 314.601 375.751 426.056 490.780
- LNST chưa phân phối kỳ này 61.292 58.947 49.850 65.356 22.685
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 292.187 308.400 219.200 222.166 231.377
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 11.017.133 11.399.375 10.333.037 9.817.180 9.948.687