Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Licogi - CTCP 29.113.083 44,11% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Bắc Hà 15.966.600 24,19% 31/12/2020
Hồ Thị Kim Ánh 1.321.500 2,00% 15/05/2018
Nguyễn Phúc Vĩnh Đại 1.083.333 1,64% 05/02/2018
Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Mặt Trời Mới 449.162 0,68% 15/05/2018
Nguyễn Trường Mạnh 27.000 0,04% 05/02/2018
Nguyễn Văn Thập Đại diện công bố thông tin 22.500 0,03% 31/12/2021
CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Liên Minh Việt Nam 0 0,00% 20/06/2019
Nguyễn Ngọc Lâm 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Cảnh Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Lương Quốc Hưng 0 0,00% 03/12/2022
Tạ Hồng Diệu Kế toán trưởng 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Danh Quân Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Cao Tất Thành 0 0,00% 03/12/2022
Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Đỗ Văn Chính Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thành Hưng Tổng giám đốc 0 0,00% 03/12/2022
Vũ Hà Nam 0 0,00% 03/12/2022
Trần Văn Thái 0 0,00% 03/12/2022