Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Grinling International Ltd 16.769.608 0,37% 01/04/2022
Balestrand Ltd 15.704.048 0,35% 01/04/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd 14.193.096 0,32% 01/04/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 10.800.000 0,24% 01/04/2022
Nguyễn Tuấn Tú 10.530.000 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Đức Duy 10.530.000 0,18% 30/06/2022
Phan Thị Thu Lan 10.223.298 0,18% 30/06/2022
Amersham Industries Ltd 8.210.062 0,18% 01/04/2022
Đào Thị Thanh Phượng 7.587.733 0,13% 30/06/2022
Trần Bảo Ngọc 7.020.016 0,12% 30/06/2022
Trần Ngọc Diệp 7.020.000 0,12% 30/06/2022
Trần Gia Bảo 7.020.000 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Hà My 5.000.000 0,09% 13/07/2022
Tạ Tuấn Quang 4.369.642 0,13% 11/05/2021
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong 2.737.800 0,05% 30/06/2022
Aquila Spc Ltd 2.523.170 0,08% 17/05/2019
Nguyễn Hồng Vân 1.821.040 0,03% 30/06/2022
Saigon Investments Ltd 1.405.691 0,03% 01/04/2022
Viola Ltd 1.300.000 0,04% 17/05/2019
Trần Ánh Tuyết 948.459 0,02% 30/06/2022