Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Thị Kim Tuyến 0 0,00% 28/05/2014
CTCP Phát triển Hạ tầng Tân Tạo 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Nga 0 0,00% 21/01/2014
Trường Đại học Tân Tạo 0 0,00% 31/12/2017
Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Kiên Lương 0 0,00% 23/06/2016
CTCP Đầu tư Đô thị Sài Gòn Mê Kông 0 0,00% 23/06/2016
Nguyễn Thị Ngọc Mai Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Sương 0 0,00% 16/10/2009
Võ Tấn Phong 0 0,00% 30/06/2016
Trần Hoàng Ân 0 0,00% 12/05/2021
Market Vectors Vietnam ETF 0 0,00% 20/01/2016
Nguyễn Vĩnh Thọ 0 0,00% 22/06/2007
Nguyễn Như Ý 0 0,00% 14/01/2008
Quỹ ACFund 0 0,00% 29/11/2007
CTCP Đầu tư Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam 0 0,00% 01/08/2013
Thái Văn Mến 0 0,00% 31/12/2016
Citigroup Global Markets Ltd 0 0,00% 14/03/2017
Nguyễn Trung Nghị 0 0,00% 14/03/2017
Nguyễn Thị Hoa Kế toán trưởng 0 0,00% 20/09/2019