Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Trà Vinh 1.120.000 64,00% 31/12/2019
Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa 350.000 20,00% 31/12/2019
Trương Thị Hiếu 15.500 0,89% 31/12/2020
Lê Hữu Phước Thành viên Ban kiểm soát 15.000 0,86% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng 4.800 0,27% 31/12/2020
Trầm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT 4.800 0,27% 31/12/2020
Nguyễn Văn Bạch 900 0,05% 17/09/2019
Trầm Duy Linh 200 0,01% 31/12/2020
Trầm Thị Thùy Linh 0 0,00% 24/07/2018
Phùng Vĩnh Thành 0 0,00% 04/08/2021
Phạm Hoàng Minh Tổng giám đốc 0 0,00% 04/08/2021
Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/08/2021
Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 04/08/2021
Trần Hoàng Khoa Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/08/2021
Sơn Thị Huệ 0 0,00% 04/08/2021
Phạm Thị Lệ 0 0,00% 04/10/2019
Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/11/2018
Hồ Văn Trí 0 0,00% 22/08/2016
Lê Quang Minh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 22/08/2016